Народно читалище “Христо Ботев” гр. Пазарджик

Настоятелство

Стоян Георгиев Стоянов - председател
Веска Теофилова Минова - секретар

и членове:


Нонка Нейчева

Александър Арнаудов
Ангел Комсийски
д-р Никола Пенчев


Проверителна комисия:
Веселинка Благова Коцева- председател
Петя Баликова
Николинка Велкова


                   Декларация
               по чл.19а от ЗНЧ

Долуподписаните:
1.Стоян Г. Стоянов
2.Нонка Нейчева
3.Никола Пенчев
4.Александър Арнаудов
5.Ангел Комсийски
6.Веска Т.Минова
в качеството си на лица, заемащи публична длъжност: членове на настоятелството на Народно читалище "Христо Ботев-1897г."- гр. Пазарджик
ДИКЛАРИРАМЕ, че:1.Към датата на избирането/назначаването/ ни на длъжността: член на Настоятелството на Народно читалище"Христо Ботев-1897г." нямаме участие в търговски дружества:
не развиваме дейност като едноличен търговец,
не сме управител или член на орган на управление или контрол.
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ни на длъжност член на настоятелството на НЧ"Хр.Ботев-1897г."- Пазарджик не сме имали участие в търговски дружества, развивали дейност като едноличен търговец, били управител или член на орган на управление или контрол.
3.Нямаме задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.
4.Нямаме сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ни по служба като член на настоятелството на НЧ"ХР.Ботев-1897г."-Пазарджик.
5.Нямаме свързани с нас лица по смисъла на параграф 1,т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
6.Друга информация за частен интерес/посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо/ нямаме.
Известно ни е, че за декларирани неверни данни носим наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
Декларатори:

Стоян Г. Стоянов
Нонка Нейчева
Никола Пенчев
Александър Арнаудов
Ангел Комсийски
Веска Минова

14.04.2010г.
гр.Пазарджик

През 2013 г. е избрано ново читалищно настоятелство в състав:
1.Александър Петров Арнаудов- председател
2.Веска Теофилова Минова- секретар
и членове:
   д-р Никола Пенчев
          Ангел Комсийски
          Нонка Нейчева
          Радка Личкова

Проверителна комисия:
Веселинка Коцева- председател
Петя Баликова- член
Николинка Велкова- член

През 2016 г. беше проведено отчетно-изборно събрание на което беше избрано следното читалищно настоятелство:
Председател- Александър Петров Арнаудов
Секретар- Веска Теофилова Минова
Членове:
д-р Никола Пенчев
Ангел Комсийски
Нонка Нейчева
Радка Личкова

Проверителната комисия е в състав:
Председател- Веселинка Коцева
членове: Петя Баликова
Николинка Велкова.

През 2019 г. беше проведено Отчетно-изборно събрание и беше избрано Настоятелство в състав:
Председател: Александър Арнаудов
Секретар: Веска Минова
Членове:
Нонка Нейчева
Д-р Никола Пенчев
Ангел Комсийски
Радка Личкова

и Проверителна комисия в състав:
Председател: Веселинка Коцева
Членове:
Петя Баликова
Николинка Велкова.